+86-760-87808162sales@gatesea.com

O nás

Domů > ZÁRUKA

Záruka

Sunwebcam zaručuje, že systém Camera System nebude po dobu dvanácti (12) měsíců od data nákupu ("Záruční doba") bez poruch a vad materiálu a zpracování. Sunwebcam opraví nebo vymění podle vlastního výběru kamerový systém, pokud během záruční doby řádně nefunguje, za podmínek a / nebo omezení uvedených v tomto dokumentu. Tato oprava nebo výměna je vaše jediná náprava podle této omezené záruky.

Vyjmutí bezpečnostního zámku ze zadní západky jednotky automaticky zruší záruku, pokud SUNWEBCAM nevyžaduje, aby koncový uživatel jej odstranil pro řešení problémů.

SUNWEBCAM ZÁRUKY

Solární panel - 2 roky omezená záruka na stavbu

Baterie - 2 letá omezená záruka

Fotoaparát - 2 letá omezená záruka

Tato omezená záruka se nevztahuje na následující:

(1) jakákoli závada nebo poškození kamerového systému, k němuž dochází z důvodu nesprávného zacházení s kamerovým systémem;

(2) jakákoli závada nebo poškození kamerového systému, ke kterému dochází v důsledku opravy, úpravy nebo jiné podobné činnosti po zakoupení kamerového systému;

(3) jakákoli závada nebo poškození kamerového systému, ke kterému dochází v důsledku dopravy, pádu, nárazu nebo jiné podobné činnosti po zakoupení kamerového systému;

(4) jakákoliv závada nebo poškození kamerového systému, ke kterým dochází z důvodu nedbalého nebo nevhodného ukládání nebo nesprávného používání nebo údržby kamerového systému;

(5) jakákoli porucha nebo poškození kamerového systému, ke kterým dochází v důsledku cizích předmětů, jako jsou nečistoty nebo špína, písek, voda nebo kapaliny, které vstupují dovnitř kamerového systému.

Podmínky nákupu

Nákupem systému SunWeb kamerový systém koncový uživatel nebo zákazník souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v tomto dokumentu "Nákupní podmínky".

Tyto smluvní podmínky nesmějí být pozměňovány, doplňovány ani doplňovány použitím jiných dokumentů. Jakýkoli takový pokus bude neplatný, pokud nebude v písemné dohodě podepsané koncovým uživatelem a společností Gatesea Technology Limited stanoveno jinak

Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné jakýmkoli zákonem, pravidlem, nařízením nebo nařízením kterékoli vlády nebo konečným určením jakéhokoli státního nebo federálního soudu, neplatnost nebude mít vliv na vykonatelnost jiných ustanovení těchto podmínky.

Fakturace / Platba

Sunwebcam přijímá bankovní bankovní převody, Paypal a Western Union.

Uložení obrázků

Všechny snímky budou uloženy v databázi společnosti Sunwebcam po dobu jednoho roku (365 dní) od data ukončení měsíční služby na fotoaparát. Všechny snímky budou ze databáze odstraněny třicet (30) dní po neschopnosti účtovat kreditní kartu.

Bezpečnost obrazů

Všechny obrázky, které jsou uloženy v zabezpečené databázi Sunwebcam, jsou k dispozici pouze koncovému uživateli a jsou chráněny soukromí uživatelským jménem a heslem.

Bezdrátová služba

Sunwebcam využívá různé mapy pokrytí založené na počítačových, matematických předpovědách očekávaného pokrytí. Okamžité nízko položené oblasti mají tendenci mít kvůli terénu občasné pokrytí. Skutečná oblast pokrytí se může lišit od oblasti zobrazené na mapách pokrytí a pokrytí může být ovlivněno takovými věcmi, jako je počasí, zeleň, budovy a další faktory. Sunwebcam nezaručuje pokrytí a pokrytí se může změnit. V budovách bude pokrytí nepříznivě ovlivněno tloušťkou / materiálem stěn a místy v budově (tj. V podzemních a podzemních lokalitách).

Instalace a podpora

Koncový uživatel je zodpovědný za instalaci kamerového systému Sunwebcam na vhodném místě pro provoz. Je zodpovědností koncového uživatele instalovat a testovat systém kamer Sunbebcam podle všech místních kódů a požadavků. Pokyny k instalaci naleznete na stránkách Sunwebcam Youtube na jednotlivých stránkách produktu v části "Instalace".

Aplikované právo

Není-li stanoveno jinak, místo a volba práva pro tyto smluvní podmínky se řídí zákony hlavního místa podnikání společnosti Gatesea Technology Limited.

Veškeré duševní vlastnictví a další materiály vlastněné společností Sunwebcam, včetně ochranných známek, patentů, patentů, embedded software, serverového softwaru a hardwaru, zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Gatesea Technology Limited

Záruka

Společnost Gatesea Technology Limited zaručuje, že systém Camera System nebude po dobu dvanácti (12) měsíců od data nákupu ("Záruční doba") bez poruch a vad materiálu a zpracování. Sunwebcam opraví nebo vymění podle vlastního výběru kamerový systém, pokud během záruční doby řádně nefunguje, za podmínek a / nebo omezení uvedených v tomto dokumentu. Tato oprava nebo výměna je vaše jediná náprava podle této omezené záruky.

Vyjmutí bezpečnostního zámku ze zadní západky jednotky automaticky zruší záruku, pokud společnost Sunwebcam nevyžádá, aby ji koncový uživatel odstranil pro řešení problémů.

Pokud se v systému Camera Camera vyskytne něco špatného, zašlete poštovné zaplacené s krátkým písemným popisem problému na adresu:
Gatesea Technology Limited

Budova 9, Elektronický park, Jižní Fushan Road, Zhongshan City, Guangdong, Čína

Tato omezená záruka se nevztahuje na následující:

· Jakékoli vady nebo poškození kamerového systému, ke kterým dochází v důsledku nesprávného zacházení s kamerovým systémem;

· Jakákoli závada nebo poškození kamerového systému, ke které dochází v důsledku opravy, úpravy nebo jiné podobné činnosti po zakoupení kamerového systému;

· Jakékoliv vady nebo poškození kamerového systému, ke kterým dochází v důsledku dopravy, pádu, nárazu nebo jiné podobné činnosti po zakoupení kamerového systému;

· Jakákoli závada nebo poškození kamerového systému, ke kterým dochází z důvodu nedbalého nebo nevhodného ukládání nebo nesprávného používání nebo údržby kamerového systému; a

· Jakékoliv závady nebo poškození kamerového systému, ke kterým dochází v důsledku cizích předmětů, jako jsou nečistoty nebo znečištění, písek, voda nebo kapaliny, které vstupují dovnitř kamerového systému.

Při "ne" poplatku Sunwebcam zkontroluje kamerový systém a během 72 hodin se s vámi obrátí na výsledky naší kontroly. Pokud je kamerový systém poškozen tak, že záruka "nezahrnuje" (tj. Škoda vznikla v důsledku zneužití kamerového systému), Sunwebcam určí náklady na opravu kamerového systému a oznámí toto množství společnosti Koncový uživatel. Na vyžádání od koncového uživatele společnost Sunwebcam opraví poškozené součásti kamerového systému, které jsou opravitelné, podle rozhodnutí společnosti Sunwebcam za předpokladu, že společnost SunWeb bude účtovat konečnému uživateli 75 USD za hodinu a náklady na materiál. Po obdržení platby za případné opravy bude kamerový systém odeslán zpět koncovému uživateli na účet společnosti Sunwebcam.

Omezená odpovědnost

Konečný uživatel souhlasí s tím, že použití nebo záměr kamerového systému je na vlastní nebezpečí koncového uživatele. Za žádných okolností, včetně nedbalosti, společnost Gatesea Technology Limited, její důstojníci, zástupci nebo někdo jiný, kdo se podílí na vytváření, výrobě nebo distribuci kamerového systému, nese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z použití nebo neschopnost používat kamerový systém; nebo které jsou výsledkem chyb, opomenutí, přerušení, vymazání souborů, chyb, závad, zpoždění v provozu nebo přenosu nebo jakéhokoli selhání výkonu, bez ohledu na to, zda se jedná o Boží nebo přírodní události, selhání komunikace, krádež, zničení nebo neoprávněný přístup záznamy, programy nebo služby. Bez ohledu na výše uvedené výhradní opravné prostředky konečného uživatele na veškeré škody, ztráty a příčiny sporu, ať už na základě dohody, deliktu, včetně nedbalosti nebo jinak, nesmí překročit souhrnnou částku dolaru, kterou koncový uživatel zaplatil za kamerový systém.

Společnost Gatesea Technology Limited, její zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, poskytovatelé informací třetích stran, obchodníci, poskytovatelé licencí nebo podobně zaručují, že služba Camera System nebude přerušena nebo bezchybná; ani neposkytují žádnou záruku, pokud jde o výsledky, které lze získat z používání kamerového systému.

Zákonný účel

Koncový uživatel smí používat Sunwebcam pouze pro zákonné účely. Použití jakéhokoliv materiálu, který porušuje federální, státní nebo místní zákon, je zakázáno. To zahrnuje, ale není omezeno na materiál chráněný autorskými právy, materiál legálně shledaný jako hrozivý nebo obscénní, pornografický, profánní nebo materiál chráněný obchodním tajemstvím.

Odškodnění

Konečný uživatel souhlasí s tím, že společnost Gatesea Technology Limited odškodní odpovědnost za jakékoliv použití kamerového systému. Konečný uživatel rovněž souhlasí s tím, že společnost Gatesea Technology Limited bude obhajovat, odškodňovat, ukládat a uchovávat veškeré nároky, závazky, ztráty, náklady a nároky, včetně přiměřených poplatků advokátů, uplatňovaných vůči společnosti Gatesea Technology Limited, jejím agentům, klientům, důstojníků a zaměstnanců, které mohou vzniknout nebo vyplývají z jakékoliv služby poskytované, provedené nebo dohodnuté s prováděním nebo kamerovým systémem prodávaným Klientem, jeho zástupci, zaměstnanci nebo přiřazenými.

Konečný uživatel rovněž souhlasí s tím, že společnost Gatesea Technology Limited bude hájit, odškodnit a chránit před závazky vyplývajícími z (i) jakéhokoli zranění osoby nebo majetku způsobeného kamerovými systémy prodávanými nebo jinak distribuovanými koncovým uživatelem v souvislosti s používáním systému ; (ii) jakýkoli materiál dodaný Klientem, který porušuje nebo údajně porušuje autorská práva třetí strany; (iii) porušení autorských práv a (iv) jakéhokoli vadného kamerového systému, který klient prodal ve spojení s použitím kamerového systému.

1.png